So sah NIKE vor 25 Jahren aus

Werbung

So sah NIKE vor 25 Jahren aus

Lange ist es her: ein Werbespot von NIKE aus dem Jahr 1989.

.